MERSİN DERMATOLOJİ VE KOZMETOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı: “Mersin Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği”dir.

Merkezi: YENİŞEHİR / MERSİN.’dir.Yurt içinde ve yurt dışında ŞUBE Açabilir.

Madde 2- AMAÇ

Dernek, bilimsel ve mesleki faaliyette bulunur. Amacı Dermatoloji uzmanları ve asistanları arasında ilmi ve mesleki bir birlik ve çalışma sağlamak, Halkın Deri Hastalıkları ve kozmetik işlemler hakkında bilgilendirilmesi ve aydınlatılması yönünde çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 3- Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;

 1. Bunun için hekimlere deri ve zührevi hastalıklar hakkında yayın yapmak,
 2. Bilimsel toplantılar düzenleyerek bildirilerde bulunmak,
 3. Vaka takdim etmek,
 4. Dermatolojik hastalıklar ve kozmetoloji hususunda konferanslar tertip etmek,
 5. Meslektaşlar arasında bağları kuvvetlendirmek için sosyal toplantılar, geziler, yurt içinde kongreler tertip etmek,
 6. Deri ve zührevi hastalıkların medikal ve sosyal cepheleri üzerinde incelemeler yapmak, bunların sonuçlarından hükümeti haberdar etmek ve yardımda bulunmaktır. Yabancı bilimsel derneklerle ilişki kurmak, kongrelere katılmak üzere temsilci göndermek ve bilimsel konularda haberleşme yapmaktır.
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 9. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 11. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 12. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak ve ya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 14. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 16. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

Madde 4: Dernek, Eğitim, kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösterir

 

DERNEĞİN BORÇLANMA  USULÜ

Madde 5- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ÜYELİK ŞARTLARI
Madde 6-
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul edip ‘Dermatoloji’ ihtisasını tamamlamış olan  ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKMAK:

Madde : 7- Her üye dilediği zaman dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkmak isteyen üye istediğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu üyelikten çıkmak isteğini en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. Durumu çıkmak isteyen üyeye yazılı olarak bildirir.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde : 8- Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerle görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını   olağan kongre öncesinde  ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKAN VE ÇIKARILANLARIN VECİBELERİ:

Madde : 9- Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkarılanlar, geçmiş aylara ait üyelik aidatlarını ödemek ve üzerinde bulunan dernek ile ilgili kimlik, mühür basılı kağıt, para ve benzeri şeyleri yetkililere teslim etmek zorundadır.

ÜYELİK HAKLARI: 

Madde : 10- Dernek üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir.

 1. a)      Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüzükte gösterilen organları seçmek veya seçilmek,
 2. b)      Her üye istifa hakkına sahiptir,
 3. c)      Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz,
 4. d)      Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir,
 5. e)      Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Başka üye adına vekaleten oy kullanamaz,
 6. f)       Tüzüğün 4 üncü maddesinde yazılı çalışmaların sonuçlarından faydalanmak,
 7. g)      Tüzüğün amaçlarına uygun konularda yapacağı çalışmalar için derneğin desteğini talep etmek,
 8. h)      Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler, fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde : 11- Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmeye mecburdurlar.

 1. a)      Giriş ve aidat ödemek,
 2. b)      Dernek amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak.
 3. c)      Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nca verilen görevleri en iyi şekilde yapmak,
 4. d)      Verilen yetkileri dernek yararı dışında kullanmamak,
 5. e)      Derneğin ismini yüceltmek ve çalışmalarını tanıtmak,
 6. f)       Tüzük hükümlerini gereğince ve iyi niyetle yerine getirmek.

 

OY KULLANMA:

Madde : 12- Her seviyede ve kademedeki toplantıda üyeler şahsen bir oy kullanabilirler. Vekâleten oy kullanılması yasaktır.

 

DERNEĞİN ORGANLARI:

Madde : 13- Derneğin organları aşağıya kaydedilmiştir.

 1. a)     Genel Kurulu,
 2. b)     Yönetim Kurulu,
 3. c)     Denetleme Kurulu,

 

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ TOPLANTI ZAMANI:

Madde : 14- Genel Kurul; Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3(Üç) yıl da bir  HAZİRAN ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

“Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.”

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazıran listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI YERİ:

Madde: 15- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

Madde: 16 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

14-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15-Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

16-Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

GENEL KURUL’UN OLAĞAN TOPLANTISI OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 17: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

Madde: 18- Genel Kurul toplantısında yalnız Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILACAK HALLER:

Madde: 19- Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

 1. a)      Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde,
 2. b)      Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır.

Denetleme Kurulu’nun talebi veya dernek üyelerinin talebine rağmen yazılı müracaat tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağrılmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahalli Sulh Hukuk Hâkimliğine müracaatla Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını sağlar.

 

YÖNETİM  KURULUNUN    SEÇİLMESİ 

Madde. 20- Yönetim Kurulu derneğin icra organıdır. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından 3 sene süre ile seçilen 3(Üç) asil, 3 (Üç) yedek üye tarafından kurulur. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

 

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERE TAMAMLANAMAMASI:

Madde: 21– Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde: 22-

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, aidatların azaltılıp arttırılmasına karar vermek,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak.
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,
 5. Bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
 13. Dernek faaliyetleri  için  ücretli personel  çalıştırmak
 14. Dernek  üyelerinin cezai  işlemlerini  uygulamak.

15.Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

16.Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

 

YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ:

Madde: 23- Genel Kurul Toplantısını takiben üç gün zarfında Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında gizli oyla bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip-veznedar seçerler.

Başkan, sekreter veya muhasip-veznedardan birini herhangi bir sebeple, ve kesinlikle görevinden ayrılması halinde. Yönetim Kurulu’nda yedek üyelerden biri dahil edilirse, boşalan görev için yeniden seçim yapılır.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE OYLAMA:

Madde: 24- Yönetim Kurulu gündemindeki konuları görüşerek gerekçeli olarak karara bağlar.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Çoğunluk bulunan kararlar geçerlidir. Ve infaz edilir. Yönetim Kurulu’nun 4 olağan toplantısına mazeretsiz olarak iştirak etmeyen Yönetim Kurul üyesi bu görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nca bir hafta zarfında yerine en çok oy alan yedek üye davet edilir.

 

BAŞKANIN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ:

Madde: 25- Başkan bu tüzük hükümleri, Yönetim Kurulu kararlarına göre derneği temsil eder. Taşınmaz mallara ait işlemlerde derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Dernek adına resmi beyanatta bulunması basın toplantısı yapması Yönetim Kurulu’nun kararına bağlıdır. Acil hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin şifai görüşleri alınarak başkanın resmi beyanatta bulunması mümkündür. Yazılı bildirilerde başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin adı ve soyadı ve imzaları bulunur.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. a)      Başkanın bulunmadığı hallerde yerine vekâlet etmek,
 2. b)      Başkanın verdiği görevleri yapmak,

SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Dernek adına tüm yazışmaları yürütmek,
 2. b) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini hazırlamak ve üyelere duyurmak,
 3. b) Derneğin arşiv ve dosyalarını düzenlemek,

 

MUHASİP’İN GÖREV VE YETKİLERİ

Mali sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Derneğin gelirlerini temin etmek,
 2. b) Gerekli harcamaları yapmak,
 3. c) Gelir kaynaklarını araştırmak, gelir kaynaklarını araştırıcı girişimleri organize etmek,
 4. d) Muhasebe ile ilgili defter ve belgeleri usulüne uygun tutmak veya tutturmak,
 5. e) Genel kurula sunulacak mali rapor, kesin hesap bilânço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlamak,
 6. f) Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım-satımı, düşümü ve kaydını yapmak veya yaptırmak,
 7. g) Gelir-Gider Defteri, Bütçe Kesin Hesap Bilânço Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Ambar-Depo Defteriyle başka yardımcı defterleri tutmak veya tutturmak,

 

YÖNETİM KURULU’NCA TUTULACAK DEFTER VE DOSYALAR:

Madde: 26-  

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2)  Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Ayrıca, üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3)  Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla dijital imzalı gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 1. b) Bilânço esasında tutulacak defterler ve uygulanacak usuller aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2)  Yevmiye Defteri, Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 27-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28-Denetim Kurulu, 3 (Üç) asil ve 3 (Üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Muamele ve hesapların mevzuat, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygunluğunu incelemek,
  b) Para, kıymetli evrak, vesair değerlerin, demirbaş eşya ile menkul ve gayrimenkullerin durumlarını gözden geçirmek, belirsiz zamanlarda kasayı kontrol etmek,
  c) Yönetim kuruluna en az  bir yıl içinde, tetkik ve teftiş neticeleri ile birlikte mütalâalarını muhtevi raporlar vermek,
 2. d) Genel Kurula,  verdiği faaliyet ve hesap raporu ile bütçe tasarısı ile kat’ î hesaplar hakkındaki mütalâalarını ihtiva eden yıllık raporlar vermek,
  e) İcabı halinde Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.
  Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak, müşahede ve mütalâalarını beyan edebilirler, ancak oya katılamazlar.
  Denetleme Kurulunun yetkileri bütün teşkilâta şamildir. Kontrollerde tahkik ve ıslahı gerektiren haller görüldüğü takdirde durum,  Yönetim Kuruluna bildirilir.
  Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde: 29

 1. a) Üye aidatı, Her  üye giriş  aidatı   olarak  10 (On) TL   yıllık  100 (Yüz) TL  ödemek  zorundadır.Bu miktarlar Genel kurulca arttırılıp azaltılabilir.
  b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, kermesler, temsil, konser, spor yarışmaları, konferanslar, takvim, ajanda, kimlik belgesi, temsil gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,
  e) Bağışlanan veya vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması, kiraya verilmesi veya devredilmesinden elde edilen gelirler,
  f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

g)Benzer nitelikli STK’lar dan alınan bağışlar

h)Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

ı) Her türlü nakdi ve ayni yardımlardan ibarettir.

i)Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
GELİR VE GİDERLERDE USÜL
Madde: 30
-Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Tahsil olunan paralar, Yönetim kurulunun tespit edeceği banka veya finans kuruluşlarından birinde veya birkaçında derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında ihtiyaç miktarınca para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için yönetim kurulunun yetki verdiği kişilerden iki kişinin imzasının bulunması şarttır. Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında da aynı hükümler uygulanır.
Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.
Derneğin muhasebe sistemi esasen basit muhasebe sistemidir. Ancak muhasebenin gelir gider defteri ile yürütülmesinin mümkün görünmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek muhasebesi bilanço esasına göre tutulur.

Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, isteğe bağlı olarak Alındı Belgesine Kayıt Defterine kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Bu belge mülki amirliklere teslim edilmeyecektir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Beyanname Verilmesi

Madde 31-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine bildirilir:

-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde: 32-
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ
Madde: 33-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshi halinde tüm mal varlığı genel kurulca ilgili yere bırakılır.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Mersin Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği.” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu (TMK.Md.94/DY.Md.7)

Madde 34-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 35-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 36- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim kurulu, 3 (Üç) asil ve 3 (Üç)yedek, denetim kurulu ise 3 (Üç) asil ve 3 (Üç) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 37-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 (Üç) yılda bir, MART ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde: 38-  Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.